دوره های پیشرفته SSI جهت آماده سازی شما برای ماجراجویی بعدی تان می باشد! دوره های تخصصی راهی مناسب جهت افزایش مهارت های کنونی شما و یادگیری مهارت های جدید می باشد. هنگامی که شما تعداد مشخصی از غوص و دوره تخصصی را گذراندید شما به طور خودکار کارت های غواصی تخصصی، غواص آب‌های آزاد پیشرفته، و غواص ارشد را کسب می نمایید که یکی از شناخته شده ترین رتبه‌های غواصی حرفه‌ای در صنعت غواصی است.

SSI’s advanced training programs are a menu of Specialties to prepare you for your next diving adventure! Specialty programs are a great way to improve your current skills and learn new ones. When you complete a certain number of logged dives and Specialty programs you will earn and automatically receive the recognition cards: Specialty Diver, Advanced Open Water Diver and Master Diver – one of the most elite ratings in diving today.