این دوره مهارت‌ها و مفاهیم لازم برای جهت‌یابی در دنیای زیرآب به صورتی آسان و ایمن را را برای شما فراهم می‌آورد. مهارت‌هایی که در این دوره می‌آموزید عبارت‌اند از: استفاده از قطب‌نما، فنون جهت‌یابی طبیعی، تخمین فاصله، الگوهای پایه جهت‌یابی و چگونه یک نقطه را ترک کنید و به آن برگردید. بعد از به پایان رساندن این دوره شما مدرک جهت‌یابی SSI را دریافت می نمایید.

 

حداقل سن: 10

مدرک پیش نیاز: غواص آب‌های آزاد

تعداد جلسات تئوری: آنلاین

تعداد جلسات استخر: اختیاری

غوص‌های آب‌ آزاد: 3

حداکثر عمق آموزش: بسته به محدوده سنی

مدت پیشنهادی: 6 – 10 ساعت

This program provides the skills and concepts required to safely and comfortably navigate underwater during a dive. You will learn how to use a compass and natural navigation techniques, estimate distance, basic navigation patterns and how to leave and return to a designated point. You will earn the SSI Navigation Specialty certification after completing this program

 

Minimum Age: 15

Certification Prerequisites: Open Water Diver

Academic Sessions: 1

Pool/Confined Water Sessions: Optional

Open Water Dives: 3

Maximum Training Depth: 40 Meters / 130 feet

Suggested Duration: 6 – 10 hours