اگر شما تا به حال با مشکل داشتن محدودیت زمانی از نظر محدوده رفع فشار برای ماندن در زیر آب برای گرفتن عکس و یا اکتشاف در کشتی های مغروق مواجه بودید و یا می خواهید غواصی ایمن تری داشته باشید نایتروکس کلید آنهاست.
باتوجه به کاهش نیتروژن در گاز مصرفی شما ،بدن شما کمتر در معرض خطرات وجود نیتروژن در بدن می باشد. در این دوره شما تمامی قوانین لازم برای استفاده و برنامه ریزی برای یک غواصی ایمن با گاز نایتروکس را یاد خواهید گرفت.نکته کلیدی این دوره نحوه تجزیه و تحلیل گاز سیلندر شما قبل از هر غواصی می باشد.

شما برای استفاده از گاز نایتروکس در غواصیهایتان و گرفتن سیلندر غواصی Nitrox از اپراتورهای غواصی نیازمند دارا بودن گواهی Nirox Diverمی باشید.

حداقل سن: ۱۰ سال

مدرک پیش نیاز: غواص آب‌های آزاد

تعداد جلسات تئوری: آنلاین

تعداد جلسات استخر: اختیاری

غوص‌های آب‌ آزاد: ۲

حداکثر عمق آموزش: بسته به محدوده سنی

مدت پیشنهادی: ۳ ساعت

 

As a Nitrox diver, you can increase your bottom times and safety margins, plus shorten your surface intervals – so you can spend more time diving and less time waiting! In this program, you will learn new skills and increase your diving knowledge whilst learning how to safely plan and dive with enriched air mixtures of up to 40% oxygen.Upon 

completion, you will earn an SSI Enriched Air Nitrox 32% or 40% certification.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10                                                       MINIMUM AGE FOR PARTICIP

              CERTIFICATION   PREREQUISITES                                   Not applicable / mandatory

AMOUNT OF ACADEMIC SESSIONS                                                3

  AMOUNT OF POOL/CONFINED WATER SESSIONS          Not applicable / mandatory

   AMOUNT OF OPEN WATER DIVES                                                  0

MAXIMUM TRAINING DEPTH                                                      30m3