برای کسانی که باید در شرایط اضطراری و غیر منتظره آماده باشند.
استرس یکی از عوامل اصلی برای نجات از شرایط و حوادث غواصی است.از طریق این دوره شما آموزش می بینید که چگونه از
بروز حوادث پیشگیری کنید و اگر آنها رخ داد با آنها به چه شکل به مقابله بپردازید.

این برنامه در مورد اجتناب،شناخت و حل مشکلات در سطح و زیر آب است

 

حداقل سن: ۱۰ سال

مدرک پیش نیاز: غواص آب‌های آزاد

تعداد جلسات تئوری: آنلاین

تعداد جلسات استخر: ۳ اختیاری

غوص‌های آب‌ آزاد: ۳

حداکثر عمق آموزش: بسته به محدوده سنی

مدت پیشنهادی: 6  ساعت

 

The SSI Diver Stress and Rescue specialty program teaches you the skills you need to protect yourself and other divers.

You will learn how to identify stress, how to prevent accidents and be taught practical techniques to conduct rescues and provide emergency care. With a combination of pool and open water practice sessions, you will become well prepared and confident at handling emergency and rescue situations.

Upon completion, you will earn the SSI Diver Stress and Rescue Specialty certification.

 

 

10                                                       MINIMUM AGE FOR PARTICIP

              CERTIFICATION   PREREQUISITES                                   Not applicable / mandatory

AMOUNT OF ACADEMIC SESSIONS                                                6

  AMOUNT OF POOL/CONFINED WATER SESSIONS                          3 

AMOUNT OF OPEN WATER DIVES                                                   3

MAXIMUM TRAINING DEPTH                                                      30m

 6