بسیاری از سایت‌های غواصی در آب‌های عمیق‌تر قرار دارند. بدون آموزش صحیح، این نوع غواصی شما در معرض خطر قرار می‌دهد. دوره غواصی عمیق SSI به شما توانایی برنامه‌ریزی امن و راحت جهت اجرای غوص‌های بالای 18 متر را می‌دهد و همچنین پیش نیاز برخی از دوره‌های پیشرفته می‌باشد.  با گذراندن این دوره شما نائل به کسب مدرک دوره تخصصی غواصی عمیق SSI می‌گردد.

Many exciting dive sites are located in deeper water. Without proper training, this kind of diving puts you at risk. The SSI Deep Diving Specialty will give you the ability to safely and comfortably plan and conduct dives beyond 18 meters, and is a prerequisite for some advanced training. You will earn the SSI Deep Diving Specialty certification. after completing this program

حداقل سن: 15

مدرک پیش نیاز: غواص آب‌های آزاد

تعداد جلسات تئوری: 1

تعداد جلسات استخر: اختیاری

غوص آب‌های آزاد: 3

حداکثر عمق آموزش: 40 متر

مدت پیشنهادی: 6 – 10 ساعت

Minimum Age: 15

Certification Prerequisites: Open Water Diver

Academic Sessions: 1

Pool/Confined Water Sessions: Optional

Open Water Dives: 3

Maximum Training Depth: 40 Meters / 130 feet

Suggested Duration: 6 – 10 hours